Monografia

word plik- Wymogi edytorskie monografii

    Autorzy przysyłający artykuły do monografii odpowiadają za prawidłowość i ścisłość podawanych informacji oraz poprawność cytowanego piśmiennictwa. Jeżeli autor zamierza włączyć do swego artykułu ilustracje publikowane przez autorów cytowanych prac oryginalnych, należy uzyskać i przekazać nam zgodę na przedruk, zarówno od autorów, jak i z wydawnictwa. Jednak konstruowanie oryginalnych rycin i zbiorczych tabel na podstawie danych z piśmiennictwa jest możliwe bez zgody na przedruk. Przekazanie artykułu do publikacji w monografii jest równoznaczne z oświadczeniem, że nadesłana praca nie była publikowana ani nie została zgłoszona do publikacji w innej monografii lub czasopiśmie.

    Firma Omnibuss podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu na podstawie własnej opinii i opinii powołanych niezależnych recenzentów. Jednak, gdy praca wymaga poprawek odautorskich autorzy otrzymują drogą elektroniczną opinię recenzentów i proszeni są o przygotowanie poprawionej wersji artykułu i odesłanie go. Ostateczną decyzję o przyjęciu pracy podejmuje Firma Omnibuss w ciągu 2 tygodni od otrzymania poprawionej wersji manuskryptu.

    Autor przysyłający artykuł do monografii automatycznie wyraża zgodę na publikację tego artykułu na nośniku elektronicznym i na stronie internetowej.

    Firma Omnibuss zastrzega sobie prawo dokonania skrócenia tekstu i wprowadzenia koniecznych zmian, również w materiale ilustracyjnym, a także zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt językowych. 

 

Wydajemy:

 

       Monografie wieloautorskie recenzowane – z redaktorem naukowym (5 pkt za każdy rozdział):

 

ü  w których autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone,

ü  objętość jednego rozdziału od 0,5 do 0,7 arkusza wydawniczego,

ü  liczba autorów monografii wynosi czterech i więcej (każdy autor może w jednej monografii opublikować maksymalnie trzy artykuły -15 pkt),

ü  monografia obejmuje minimum 6 arkuszy wydawniczych (12 rozdziałów),

ü  opłata za publikację jednego artykułu – 200 zł (całość 2400 zł)

 

 

Monografie współautorskie recenzowane – bez redaktora naukowego (25 pkt)

 

ü  w których autorstwo poszczególnych rozdziałów nie jest oznaczone,

ü  objętość monografii minimum 6 arkuszy wydawniczych,

ü  liczba autorów nie przekracza trzech (każdy z nich publikuje artykuły o objętości 2arkuszy wydawniczych) –każdy z autorów otrzymuje 25 pkt (pod warunkiem, że reprezentują różne jednostki naukowe),

ü  opłata za publikację dla jednego autora – 800 zł (razem 2400)

W każdym przypadku można zgłosić swojego recenzenta (opiekuna naukowego lub promotora).

 

 

Proponowane tematy monografii (można także zaproponować swoją dowolną tematykę)

 

 • ü  Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju

  ü  Wybrane problemy zarządzania organizacją

  ü  Wiedza w procesie budowania organizacji

  ü  Człowiek w turbulentnym środowisku organizacji

  ü  Nowe spojrzenie na motywację

  ü  e – biznes nowa droga dla firm

  ü  Miejsce informatyki w naukach ekonomicznych

  • ü  Innowacje w biotechnologii i inżynierii środowiska

   ü  Nowe wyzwania stawiane przed biotechnologią roślin

   ü  Chemia organiczna dwudziestego pierwszego wieku

   ü  Innowacje w inżynierii materiałowej

   ü  Materiały polimerowe i biomateriały

   ü  Materiały funkcjonalne