Definicje członkostwa w Konferencji:


a) UCZESTNIK AKTYWNY
- jest nim osoba zgłaszająca pracę i wszyscy współautorzy pracy, 
- każda z osób, zgłoszona jako autor lub współautor pracy, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty konferencyjnej i do zarejestrowania się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej: 
- autor i współautorzy pracy otrzymują certyfikaty potwierdzające wygłoszenie pracy oraz zestaw materiałów konferencyjnych, 
- autor i współautorzy pracy mogą uczestniczyć we wszystkich sesjach naukowych, wydarzeniach i warsztatach towarzyszących konferencji, 
- w przypadku nieuiszczenia opłaty konferencyjnej i nie zarejestrowania się za pomocą formularza rejestracyjnego przez któregoś ze współautorów pracy, Organizator ma prawo odmowy udziału w konferencji wszystkich jej współautorów, 


b) UCZESTNIK BIERNY
- jest nim osoba będąca słuchaczem sesji tematycznych, nie prezentująca żadnej pracy naukowej, 
- osoba ta zobowiązana jest do uiszczenia opłaty konferencyjnej i do zarejestrowania się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej:
- uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w konferencji oraz zestaw materiałów konferencyjnych, 
- uczestnik może uczestniczyć we wszystkich sesjach naukowych, wydarzeniach i warsztatach towarzyszących konferencji,

Dowodem uczestnictwa w konferencji jest Certyfikat Uczestnictwa w Konferencji

  Dopuszczalne są prezentacje wykonane w programie Power Point. Prezentacje należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie podanym przez Organizatora.

 

 

word plik - Obecna systematyka obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych,

word plik- Karta zgłoszeniowa